Squareback Anthias (pseudoanthias Pleurotaenia) Photos

saltwater fish - pseudoanthias pleurotaenia - squareback anthias stocking in 120 gallons tank - square back anthias
saltwater fish - pseudoanthias pleurotaenia - squareback anthias stocking in 120 gallons tank - square back anthias
Description: square back anthias
Category: Saltwater Fish
Fish Scientific Name: Pseudoanthias Pleurotaenia
Fish Popular Name: Squareback Anthias
Tank Size: 120 gallons
Country: United States

This tank picture looks better than 42.01% of tank pictures in this category.

Ranked #914 out of 1576 saltwater fish pictures worldwide.

Rating: 4.76    Votes: 21

saltwater fish - pseudoanthias pleurotaenia - squareback anthias stocking in 160 gallons tank - Anthia in my reef tank
Description: Anthia in my reef tank
Category: Saltwater Fish
Fish Scientific Name: Pseudoanthias Pleurotaenia
Fish Popular Name: Squareback Anthias
Tank Size: 160 gallons
Country: United States

This tank picture looks better than 39.97% of tank pictures in this category.

Ranked #946 out of 1576 saltwater fish pictures worldwide.

Rating: 4.71    Votes: 51