Diamond Tetra (moenkhausia Pittieri) Photos

freshwater fish - moenkhausia pittieri - diamond tetra stocking in 110 gallons tank - Diamond Tetras
freshwater fish - moenkhausia pittieri - diamond tetra stocking in 110 gallons tank - Diamond Tetras
Description: Diamond Tetras
Category: Freshwater Fish
Fish Scientific Name: Moenkhausia Pittieri
Fish Popular Name: Diamond Tetra
Tank Size: 110 gallons
Country: United States

This tank picture looks better than 59.46% of tank pictures in this category.

Ranked #3022 out of 7454 freshwater fish pictures worldwide.

Rating: 4.55    Votes: 55

freshwater fish - moenkhausia pittieri - diamond tetra stocking in 110 gallons tank - Diamond Tetra
Description: Diamond Tetra
Category: Freshwater Fish
Fish Scientific Name: Moenkhausia Pittieri
Fish Popular Name: Diamond Tetra
Tank Size: 110 gallons
Country: United States

This tank picture looks better than 38.06% of tank pictures in this category.

Ranked #4617 out of 7454 freshwater fish pictures worldwide.

Rating: 3.98    Votes: 57

freshwater fish - moenkhausia pittieri - diamond tetra stocking in 75 gallons tank - Diamond Tetras, Guppy, Rosey Barb, Cherry Barb
Description: Diamond Tetras, Guppy, Rosey Barb, Cherry Barb
Category: Freshwater Fish
Fish Scientific Name: Moenkhausia Pittieri
Fish Popular Name: Diamond Tetra
Tank Size: 75 gallons
Country: United States

This tank picture looks better than 31.37% of tank pictures in this category.

Ranked #5116 out of 7454 freshwater fish pictures worldwide.

Rating: 3.8    Votes: 20