Flame Tetra (hyphessobrycon Fammeus) Photos

freshwater fish - hyphessobrycon fammeus - flame tetra stocking in 55 gallons tank - Orange Von Rio Tetra
freshwater fish - hyphessobrycon fammeus - flame tetra stocking in 55 gallons tank - Orange Von Rio Tetra
Description: Orange Von Rio Tetra
Category: Freshwater Fish
Fish Scientific Name: Hyphessobrycon Fammeus
Fish Popular Name: Flame Tetra
Tank Size: 55 gallons
Country: United States

This tank picture looks better than 83.49% of tank pictures in this category.

Ranked #1230 out of 7452 freshwater fish pictures worldwide.

Rating: 5.38    Votes: 24